Geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamisega seonduvad riiklikud strateegiadokumendid ja rahvusvahelise õiguse dokumendid.
Geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise riiklik programm on seotud mitme valdkondliku arengukavaga, näiteks Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia “Teadmistepõhine Eesti 2014–2020” ja Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21”.
Programm on vastastikku toetav valdkondlike arengukavadega “Eesti maaelu arengukava aastateks 2014-2020”, “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” ja “Looduskaitse arengukava aastani 2020”.
Rahvusvaheliselt on programm seotud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga (CBD), rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepinguga (ITPGRFA) ja Nagoya protokolliga.
Scroll to Top