Programmi täitmisel aastatel 2021–2027 läbiviidavad tegevused

Tegevus 1: geneetilise ressursi kaardistamine ja kogumine 
─ Ekspeditsioonide korraldamine põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi ja kultuurtaimede metsikute sugulasliikide kasvukohtade kaardistamiseks, info kogumiseks ning ex situ kogude täiendamiseks.
─ Puuvilja- ja marjakultuuride ning ilutaimede erakogude inventeerimine.

Tegevus 2: geneetilise ressursi ex situ kollektsioonide säilitamine ja haldamine
─ Geneetilise ressursi kollektsiooni võtmine, säilitamine ja süsteemne uuendamine ex situ kollektsioonides.
─ Varusäilikute hoiustamine teistes kollektsioonides.
─ Säilitamise kvaliteedijuhiste ning säilikute kirjeldamise ja hindamise juhendite täiendamine.
─ Karantiinisüsteemi loomine liikidele, millel esineb ohtlikke taimehaiguseid.
─ Viiruskontrollide tegemine Põllumajandus- ja Toiduameti seire osana.

Tegevus 3: kultuurtaimede metsikute sugulasliikide säilitamine
─ Kultuurtaimede metsikute sugulasliikide säilitamise tegevuskava koostamine – prioriteetsete liikide nimekirja (88 liiki) alusel kasvukohtade kaardistamine, ex situ kogude täiendamine.
─ Säilitamise planeerimine koostöös Keskkonnaministeeriumiga.

Tegevus 4: geneetilise ressursi andmete dokumenteerimine ja kandmine andmebaasidesse
─ Geneetilise ressursi andmete dokumenteerimine, andmebaaside GENBIS, EURISCO, Genesys info haldamine ja täiendamine.
─ Geneetilise ressursi kogumise planeerimise andmebaasi loomine.

Tegevus 5: geneetilise ressursi fenotüübiline ja genotüübiline iseloomustamine
─ Geneetilise ressursi majanduslike ja bioloogiliste omaduste uurimine ning geneetiline iseloomustamine.
─ Ilutaimede, puuvilja- ja marjakultuuride talve- ja haiguskindluse hindamine.

Tegevus 6: kollektsioonides oleva geneetilise ressursi kättesaadavaks tegemine teadus- ja arendustegevuseks, õppetööks ning sordiaretuseks
─ Säilikuvahetus vastavalt rahvusvahelistele lepetele (ITPGRFA, Nagoya protokoll) ja protseduurireeglitele.

Tegevus 7: geneetilise ressursi kasutamise laiendamine
─ Säilitussortide registreerimine nende kasvatamiseks ja turustamiseks.
─ Registreerimata vanade sortide paljundusmaterjali väikeses koguses vahetamise võimaldamiseks ning puuvilja- ja marjakultuuride säilitussordina sordilehte võtmiseks algatatakse 2021. aastal taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse (TPSKS) muutmise väljatöötamiskavatsus (VTK).
─ Kollektsioonidest hobiaednikele säilikute väljaandmine hobiaednike lepingu alusel.
─ Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetamine Eesti maaelu arengukava ja ÜPP meetmetest.

Tegevus 8: teavitustegevused
─ Iga-aastase teavituskava koostamine.
─ Geneetilise ressursi kasutamise propageerimine. Teavitusürituste korraldamine – esitluspäevad, teabepäevad, näitused, publikatsioonid, meediakajastused.

Tegevus 9: programmi veebilehe genres.ee haldamine
─ Veebilehe genres.ee täiendamine ja info uuendamine. Geneetilisetest ressurssidest teavitamise süsteemi loomine.

Tegevus 10: koostöö geneetilisi ressursse säilitavate, tutvustavate ja uurivate asutuste vahel
─ Programmi täitvate asutuste vahelise koostöö korraldamine programmi tegevuste koordineerimiseks.
─ Koostöö teadusasutustega geneetilise ressursi uurimiseks ja omaduste selgitamiseks.
─ Programmi nõukogu töös osalemine.

Tegevus 11: rahvusvahelises koostöös osalemine
─ Rahvusvaheline aruandlus, projektides osalemine.
─ CGRFA, ITPGRFA, ECPGR, Põhja- ja Baltimaade geneetiliste ressursside koostöövõrgustikes osalemine ja Eesti esindamine.

Scroll to Top