Kultuurtaimede metsikute sugulasliikide prioriteetsete liikide uuring.

Bioloogilise mitmekesisuse säilimise tagamiseks on oluline lisaks geenipangas ja põldkollektsioonides säilitada geneetilisi ressursse ka looduslikes kasvukohtades (in situ).

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) geneetiliste ressursside komisjon on soovitanud riikidel koostada tegevuskavad rahvaselektsioonsortide ja kultuurtaimede metsikute sugulasliikide (crop wild relatives) in situ säilitamiseks. Sama soovitus anti programmi „Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks  2014-2020“ vahehindamisel.  

Tegevuskava koostamise esimeseks etapiks on säilitamist vajavate liikide nimekirjade koostamine.
Kultuurtaimede metsikute sugulasliikide säilitamise prioriteetsus sõltub liikide endeemilisusest, seisundist, levikust, ohustatuse tasemest, samuti samasse perekonda kuuluvate kultuurtaimeliikide tootmises ja sordiaretuses kasutamisest ning tähtsusest toidu- ja söödataimena.

Projekti täitmisel vaadeldi nii toidu- kui ka söödakultuure, samuti levinumaid maitse-, ravim- ja ilutaimi. Projekti välitööd taimede kasvukohtade vaatlemiseks, taimede levikuatlases oleva info analüüsi ja liikide esmase valiku teostas MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing. Prioriseeritud nimekirja koostamisel osalesid ühingu liige Toomas Kukk, Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga juhataja Külli Annamaa ja heintaimede aretaja Rene Aavola.

Projekti esimesel etapil koostati kultuurtaimede metsikute sugulasliikide koondnimekiri, millesse võeti liigid, kelle perekonnas on teada Eestis kasvatatavat vähemalt üks kultuurtaim või potentsiaalne kultuurtaim. Koondnimekirjas on 144 liiki.
Teises etapis määratleti kultuurigrupid, mille säilitamise tegevuskava väljatöötamine on esmatähtis lähtudes prioriseerimise kriteeriumitest (taime võimalik kasutatavus toidu- või söödataimena, majanduslik tähtsus, taime haruldus ja ohustatus Eestis) ning liigid, mis on Rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu Lisa 1 nimekirjas.
Koondnimekirjast valiti välja 88 liiki, millest koostati kultuurtaimede metsikute sugulasliikide Eesti prioriseeritud nimekiri.

Koostatud nimekirjad on esimeseks etapiks kultuurtaimede metsikute sugulasliikide säilitamise Eesti tegevuskava koostamisel. Taimede geneetiliste ressursside Euroopa koostööprogrammi ECPGR koostatud kontseptsiooni kohaselt rakendatakse riikliku strateegia koostamisel lünkanalüüsi meetodit,
et selgitada välja prioriseeritud nimekirjas olevate liikide esindatus in situ ja ex situ säilitamisel Eestis.
Scroll to Top